Pamflety
 

Nasledujúca analýza vznikla v roku 1995, ako sociálny prieskum, predchádzajúci vydávaniu časopisu pre náročného čitatela TUPEC.

Časopisu vyšlo jedno číslo v náklade jeden kus.

Analýza splnila svoj účel: Nemilosrdne nastavila zrkadlo spoločnosti.

 
Tupec ide na vec
 
 
MartinŠútovec
TUPEC - magazín pre každého?

V následujúcich riadkoch si objasníme prístupnosť nášho periodika pre konzumentov na slovenskom umeleckom a mediálnom trhu, berúc pri tom do úvahy faktory, podľa našej mienky kľúčové.

Cieľová skupina čitateľov:

Pohlavie: Čitatelia by sa mali regrutovať medzi obidvoma pohlaviami, však kľúčová je skupina mladíkov, nakoľko tvorcovia magazínu sami sú pohlavia mužského /s jedinou výnimkou/, tak sa vedia dostatočne priblížiť ich chápaniu sveta a grafickými prostriedkami vedia ulahodiť ich vkusu, dodávajúc im sebavedomie a pocit dokonalej dôležitosti a neprekonateľnosti.

Vek: Časopis je určený pre všetky vekové skupiny, jeho dosah je však obmedzený všeobecnou nezrozumiteľnosťou, ktorá však nie je limitovaná vekom čitateľa. Ale ako vieme, s vekom rastú skúsenosti, čo nás môže naviesť k tvrdeniu, že čím starší čitateľ, tým lepšie sa bude orientovať v spleti myšlienok mu ponúknutých, vediac ich patrične ohodnotiť.
To je však len jedna strana mince. Na strane druhej vidíme, že človek mladší ľahšie sa formuje a to je to, čo potrebujeme. Z tejto kratučkej analýzy vyplýva, že ideálny čitateľ by mal byť vo veku postteenagerskom a vyššom.

Vzdelanie: Jemné nuansy v obsahovom i grafickom prevedení si zaiste vyžadujú istý druh vzdelania (máme na mysli aspoň zbežnú znalosť brakovej literatúry, diel kultového autora amerického undergroundu Bruce Waina, či tvorby spisovateľov Franza Kafku, Christiana Koblowského, Umberta Eca, Bruce Dickinsona, Gustava Meyrinka, ako i tvorby rôznych tvorcov grafického designu, na čele s vlajkovou loďou grafickej postmoderny Nevillom Brodym), človek zbehlý v týchto veciach ocení a vychutná všetky dokonale ukryté intelektuálne narážky, ktoré však neznalý ani nezaregistruje, pričom neprichádza o žiadny prvý plán. Prvoplánovosť každej zložky časopisu je čisto zdanlivá, čím si však chceme udržať priaznivcov na každej intelektuálnej úrovni. Znamená to teda, že tvorcovia si neosobujú právo rozhodovať o miere intelektu či vzdelania čitateľa, čím je len potvrdená hlboká demokratičnosť magazínu. Nesmieme ani zabudnúť na potrebu identifikácie čitateľa s myšlienkovo mu blízkym redakčným okruhom, kde diapazón myšlienok a postojov je taký široký, že identifikácia s ním nemôže byť ťažká pre hociktorého, čo i len vzdelaním stredoškolského človeka. Opäť tu však operujeme so šarmantným momentom prekvapenia, keď čitateľ náhodne a preňho neočakávane odhalí dáke tajomstvo, ktoré podľa neho je zašifrované v stránkach časopisu (čo ani nemusí byť pravda), zdvíhajúc si tak sebavedomie a v duchu sa povyšujúc na človeka s vyššou inteligenciou a vzdelaním ako v skutočnosti. Pravidelná periodicita časopisu zaručuje udržiavanie čitateľa (klienta) v tejto ilúzii po taký dlhý čas, aký si čitateľ bude sám priať, o tejto jemnej manipulácii so svojou osobou však netušiac.
S kľudom môžeme teda povedať, že u mladších, ba aj starších pseudointelektuálov obývajúcich našu metropolu je živná pôda na nadšené prijatie nášho produktu.

Príjem: Príjem priemerného čitateľa by nemal presahovať existenčné minimum; vychádzame z presvedčenia, že produkt bude obľúbený najmä medzi mladými pseudointelektuálmi, tí sú zväčša finančne závislí na svojich obvykle dobre zarábajúcich rodičoch, ktorí však majú v sebe takú dávku rozumného uvažovania, že svoje deti nezaťažujú príliš veľkým objemom financií, pripravujúc ich tak na vstup do života. Z toho vyplýva, že časopis by si napriek obrovským finančným nákladom mal udržať cenu prijateľnú pre spodinu spoločnosti, do ktorej mladí pseudointelektuáli dozaista právom patria.

Sociálny status: Počítame s čitateľstvom z radov stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných a vzdelávaných ľudí so všetkých typov rodín.

Životný štýl: Tupec by mal udržiavať čitateľa v stave uvedomovania si svojho nonkorfmného, výnimočného životného štýlu (či už domnelého alebo skutočného), čomu zodpovedá aj naoko netradičná grafická úprava, oku znalca však neunikne konzervatívna britská škola osemdesiatych rokov. Malo by patriť k dobrému tónu medzi bratislavskými intelektuálmi nosiť pod pažou vždy nový a nový výtlačok Tupca, stúpnuc tak ešte o triedu vyššie nad čitateľov starých a ustrnulých periodík typu Dotyky, Literárny Týždenník, Kultúrny život či Slovenské Pohľady, nevynímajúc časopisy úzko špecializované, ako Medzičas a pod. Zhrnúť to teda môžeme stručne do hesla "ŠTÝL NÁŠHO ČITATEĽA - NÁŠ ČASOPIS!"

Stručná charakteristika typického užívateľa: Ako s predchádzajúcich riadkov vyplýva, priemerného čitateľa si predstavujeme ako mierne nonkonformného občana v medziach všeobecného vkusu, veľmi tolerantnéhu voči všetkému, zväčša pacifistu, vegetariána a antirasistu nezúčastňujúceho sa na voľbách do samosprávy a zákonodárneho zboru (ak aj, voliaceho spravidla strany, ktorým sa po voľbách nedostane zastúpenia v žiadnom zastupiteľskom ani samosprávnom zbore) mierne anarchistického razenia, odmietajúceho tradičné hodnoty (tesilové nohavice, štátny rozhlas a televíziu). Jeho postoj voči homosexuálom je zhovievavý a nevšímavý, rád sa vyjadruje ku globálnym ekologickým problémom a hroziacim katastrofám. Jeho postoje voči autoritám bývajú zväčša chladné, či už je muž, či žena, prípadne loďka. Zväčša mu nevyhovujú poveternostné podmienky, čo dáva za vinu ľudskému dobývaniu prírodných zdrojov a na protest voči tomu chodí iba na bicykli, ak je nútený, tak i električkou a trolejbusom. Autá a motorky zásadne odmieta, loďou a lietadlom nechodí. Preferuje oblečenie po starom otcovi, alebo oblečenie ktoré vyzerá rovnako ošumelo, ale predávajú ho v luxusných obchodoch svetových firiem.

Základná filozofia riešenia: Ako vyplýva z horeuvedených skutočností, časopis tohoto druhu by zaiste na slovenskom mediálnom trhu urobil dieru do penaženiek mladíkov, bezprizorne sa potĺkajúcich po pohostinských zariadeniach väčších miest.

Solventnosť tohoto výseku spoločnosti by nedokázala uživiť časopis takej veľkej estetickej a morálnej hodnoty. Zaiste by skrachoval.

Krachu sa dá predísť mnohými spôsobmi.

Jeden z nich je ten, že upustíme od pôvodného zámeru.
Veď nakoniec o nič nejde.

 

(Ohavné! pozn. redaktora)

© Copyright 1984 LO$ER & LO$ER komplot