<<< Zbytočná kniha
Pokusný slovník menej zaujímavých výrazov (ďalej len P.S.M.Z.V.) patrí k tým lexikografickým dielam, ktoré sa dnes vari najbežnejšie používajú v každodennej praxi. Dôvodov je viacero: demokratizácia a klerikalizácia našej rozvinutej spoločnosti otvára doširoka brány vzdelanosti každému, kto v sebe nájde dosť odvahy popasovať sa z vrodenou tuposťou a práve Pokusný slovník menej zaujímavých výrazov (ďalej len P.S.M.Z.V.) alebo, presnejšie, slov na pokraji sveta etymológie, na mieste, odkiaľ možno mávať štyrom slonom lexikografie, pevne stojacim na tvrdo korytnačom krunieri politického, kultúrneho a v neposlednom rade vedeckého života, zhŕňa dostupné poznatky z najrozmanitejších odvetví priemyslu, poľnohospodárstva a ochotníckeho divadekníctva. Slová, súc pôvodcami všehomíru, bývajú od pôvodu cudzie, hoci menej časté a významovo neurčité, preto im načim venovať viac pozornosti zo strany recipientov.

Pretože slovná zásoba každého národného jazyka je tou zložkou spisovnej reči, ktorá sa vyvýja najrprudkejšie - do toho, samozrejme, rátajúc i vrstvu vyššie spomínaných prevzatých (cudzích), menej zaujímavých slov - je len samozrejmé, že sa autori Pokusného slovníka menej zaujímavých výrazov (ďalej len P.S.M.Z.V.) usilovali zachytiť súčasný stav v rozvoji slovnej zásoby materinského mlieka a vrhnúť tú skromnú trošku svetla na laktačné procesy, prebiehajúce vo vnútri národa ako kolektívneho jednotlivca.

Pre spomenuté príčiny boli autori Pokusného slovníka menej zaujímavých výrazov (ďalej len P.S.M.Z.V.) nútený zaradiť do slovníka hodne odborných termínov a to nielen z tradičných, ale aj netradičných, najmodernejších vedných odborov: (kybernetika, informatika, kozmonautika, gastronómia a pod.). To však vôbec neznamená, že by sa tým chcelo nahradiť množstvo systematických odborných terminologických slovníkov, odporných názvosloví, prípadne jednotlivé náučné slovníky z rozmanitých odborov. Pokusný slovník menej zaujímavých výrazov (ďalej len P.S.M.Z.V.) je síce rozsahom väčší slovník (31 výrazov), no jednako len z okruhu jednotlivých odborných terminológií spracúva iba základnú vrstvu prevzatých, menej zaujímavých termínov. Mierkou tu bolo: uspokojiť odborné a kultúrne záujmy dnešného pracujúceho človeka, dnešného vzdelanca.

Tým sa v podstate vyčerpáva aj poslanie Pokusného slovníka menej zaujímavých výrazov (ďalej len P.S.M.Z.V.) určeného modernej, rozvinutej demokratickej spoločnosti.

Široko a zodpovedne pristupovali autori k práci na Pokusnom slovníku menej zaujímavých výrazov (ďalej len P.S.M.Z.V.) a keď výsledky vyše dvadsaťročnej sústavnej roboty dávajú do rúk verejnosti, uvedomujú si, že rozvoj slovnej zásoby nevyhnutne pokročil. Preto sa excerpcia dopĺňa v každej fáze roboty na slovníku.
 
 
 
Autori
Bratislava, september 1996
 
 

 

>>>

 

 

© Copyright 1984 navždy večná L. H. LO$ER & LO$ER komplot
Keď chcete - napíšte >:-( & )-:<